Friday, December 21, 2012

ಕನಸು-ಕವನ


ಕನಸುಗಳೂ ಹಾಗೇನೆ....
ಕವನಗಳೂ ಹಾಗೇನೆ...

ಮೆತ್ತನೆಯ ಕನಸುಗಳೂ ಅಂತೆಯೇ
ಒತ್ತರಿಸಿ ಬರುವ ಕವನಗಂತೆ....
ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ...

ಬತ್ತಿಸಿದ ಕವನಗಳೂ ಅಂತೆಯೇ
ಬುಡಕತ್ತರಿಸಿದ ಕನಸುಗಳಂತೆ....
ಸತ್ತರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ....

"ಅವೇನೋ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ"
ಹಾಗೆಂದು- ಅವುಗಳನ್ನ
ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ...

No comments:

Post a Comment